Algemene Voorwaarden Webshop Inspiration NL

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Inspiration NL en op alle met Inspiration NL aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Inspiration NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
3.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Inspiration NL is ingestemd.
5.Inspiration NL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6.Door het gebruik van de internetsite van Inspiration NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
7.Inspiration NL is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
1.Alle aanbiedingen van Inspiration NL zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.Inspiration NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of als sprake is van een onjuiste vermelding van de prijs op de website.
3.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Inspiration NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Inspiration NL gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4.Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Inspiration NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1.Alle door Inspiration NL vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en zolang de voorraad strekt..
Inspiration NL kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Betaling vooraf via iDEAL; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services, via de internetbankierafdeling van zijn/haar bank over naar Inspiration NL.

Artikel 4: Levering
1.Inspiration NL heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel uiterlijk binnen één tot drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij uitzondering wordt contact opgenomen door Inspiration NL met de Klant.
De genoemde levertijd zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen in dat geval worden geretourneerd.
2.Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
3. Inspiration NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verzending aan en/of ontvangst van de producten door de Klant. De verzending van de producten geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant geen risico wil lopen, kan een afspraak worden gemaakt om het artikel op te komen halen. Hiervoor dient contact met Inspiration NL opgenomen te worden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1.Het eigendom van producten gaat pas over op Klant, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Inspiration NL verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Inspiration NL aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten eigenhandig in ontvangst te nemen, is de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar eigen rekening en risico. Eventuele retourzendingen aan Inspiration NL zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. 

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
1.De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Inspiration NL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
2.Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Inspiration NL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3.De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
4.Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
       • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Handgemaakte producten op wens van de klant.
       • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals oorbellen
•  Voor producten die door de Klant beschadigd of gebruikt zijn door gebruik waarvoor het product niet bedoeld is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Hoewel Inspiration NL met de grootst mogelijke zorg haar producten controleert, kan zij niet garanderen dat er sprake is van fouten of kleine gebreken. De Klant kan in een dergelijk geval gebruik maken van het hiervoor genoemde ruil- of herroepingsrecht.
2.Inspiration NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Inspiration NL. Inspiration NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3.Indien Inspiration NL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4.Het is mogelijk dat Inspiration NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Inspiration NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht
1.In geval van overmacht is Inspiration NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1.De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Inspiration NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2.Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3.Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspiration NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens en Privacy
Inspiration NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

10.1 Contactgegevens:
Inspiration NL
KVK: 71186018
BTW: NL231047095B01
www.Inspirationnl.com
shopinspirationnl@gmail.com voor vragen over producten, kortingen en betalingen.
infoinspirationnl@gmail.com voor informatie over Inspiration NL, rechten en overige vragen.

10.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
Inspiration NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

10.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar die gebruik maken van de website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infoinspirationnl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

10.4 Inspiration NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, kortingen en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Inspiration NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Inspiration NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

10.5 Geautomatiseerde besluitvorming
Inspiration NL gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspiration NL) tussen zit.

10.6 Bewaartermijn
Inspiration NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. Bij uitzondering wordt je op de hoogte gesteld. Mocht je je persoonsgegevens eerder uit onze database willen hebben kan je een verzoek indienen via infoinspirationnl@gmail.com

10.7 Delen van persoonsgegevens met derden
Inspiration NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inspiration NL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiration NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar infoinspirationnl@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

10.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inspiration NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via infoinspirationnl@gmail.com


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
-Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
-Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

Artikel 12: Identiteit ondernemer Inspiration NL

1. Inspiration NL is eigendom van Joanne van Vliet. Aangezien Inspiration NL een online webshop is hebben wij geen bezoekadres wel is het mogelijk om producten af te halen wanneer dit afgesproken wordt door de Klant en Inspiration NL.

2. Wij zijn bereikbaar via whatsapp op het nummer 06-55621613 en ook kunt u mailen naar:
shopinspirationnl@gmail.com voor vragen over producten, kortingen en betalingen.
infoinspirationnl@gmail.com voor informatie over Inspiration NL, rechten en overige vragen.

3. Inspiration NL is aangesloten bij de KVK en is daardoor een officiële onderneming. Het KvK-nummer van Inspiration NL is 71186018. Het Btw-identificatienummer van Inspiration NL is NL231047095B01.

4. Deze gegevens dienen alleen gebruikt te worden voor acties gerelateerd aan de webshop van Inspiration NL. Overigens dienen deze gegevens niet gebruikt te worden door iemand die hiervoor niet aangesteld is door Joanne van Vliet of een andere verantwoordelijke van Inspiration NL.

Bestellingen van zondag (22/7) tot zondag (29/7) worden pas op maandag (30/7) verzonden ! Gratis verzending vanaf €12,50 binnen Nederland Sluiten